Aqua Vortex Plus

Equip físic i dinàmic que ajuda a d'estabilitzar el carbonat calcic de l'aigua. No consumeix energia elèctrica. Sense manteniment ni peces de recanvi. Té una vida il·limitada.

Equips combinats, Vòrtex + Magnetisme = Descalcificació i estalvi d'aigua

El vòrtex, per la fragmentació de l'aigua, força l'aigua a girar en espiral, simulant el moviment que flueix de manera natural als rius. En ella les molècules es mouen més ràpid que si ho comparem amb l'aigua estancada,  on les molècules tenen tendència a unir-se formant grups que anomenem “Clústers”.

El tractament de magnetització es basa en el principi de "magnetohidrodinàmica" on l'energia elèctrica s'uneix a les partícules d'aigua que contenen ions al mateix temps que uneix partícules sòlides amb càrrega electroestàtica. A mesura que l'aigua avança a través del sistema de magnetització, una força de Lorentz s'exerceix sobre cada un dels ions amb càrregues oposades. La reorientació de les partícules augmenta la freqüència de les col·lisions entre ions, desfent els clústers i oferint-nos una aigua més tova.

Com a resultat, obtenim unes molècules d'aigua ben organitzades i més petites que penetren més fàcilment en la paret de la cèl·lula, que al seu temps, requereixen menys aigua per tal d'assolir el resultat desitjat de plena hidratació. També evitarem els fenòmens de la corrosió, el qual es produeix per l'acció dels gasos dissolts en l'aigua. El moviment hiperbòlic ens ajudarà a desgasificar l'aigua, evitant totalment aquests procés.