Filtració Natural

Basa el seu funcionament en la recirculació de l'aigua a través de graves i plantes, amb un baix ús de materials tecnològics. L'aigua és predominantment clara, amb un baix consum d'energia. Un cert manteniment es fa necessari periòdicament (poda de plantes) i un manteniment regular requereix poc esforç (neteja de la skimmer). Per al manteniment tècnic, s'utilitzen skimmers, filtres de t'amis i UV-C. Els estanys de natació natural ofereixen una intensa i natural experiència de natació.

Possibles components per la filtració de un llac per el bany